Οι Υπηρεσίες

Η Οικονομική των επιχειρήσεων αποτελεί το τομέα δραστηριοποίησης της Ολκή.

Αναλυτικότερα το έργο της Ολκή αφορά:

Α. Επιχειρήσεις βιομηχανικού και εμπορικού τομέα

 • Οργάνωση Οικονομικών λειτουργιών
 • Διοικητική Λογιστική
 • Κοστολόγηση
 • Χρηματοοικονομική Λογιστική
 • Εφαρμογή ΕΛΠ –ΔΛΠ
 • Εφαρμογή Αρχών εταιρικής Διακυβέρνησης
 • Διαχείριση κινδύνων
 • Εσωτερικός έλεγχος επιχειρήσεων

Β. Χρηματοδοτικά ιδρύματα

 • Οργάνωση Οικονομικών και Λογιστικών τμημάτων και λειτουργιών
 • Διοικητική Λογιστική - MIS
 • Λογιστική του κόστους
 • Χρηματοοικονομική Λογιστική
 • Εφαρμογή ΔΛΠ
 • Εφαρμογή Αρχών εταιρικής Διακυβέρνησης
 • Διαχείριση κινδύνων
 • Οργάνωση Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου (Σ.Ε.Ε)
 • Οργάνωση και εφαρμογή , πολιτικής για την αποφυγή νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML/CFT/KYC)
 • Ανάλυση και εφαρμογή νέων υπηρεσιών
 • Εκπόνηση μελετών οργάνωσης και αναβάθμισης και αδειοδότησης χρηματοδοτικών ιδρυμάτων από τις Αρμόδιες Αρχές

Γ. Οργανισμούς και επιχειρήσεις γενικά

 • Φορολογικός σχεδιασμός
 • Τεκμηρίωση ενδοομιλικών συναλλαγών
 • Συγχωνεύσεις – μετατροπές και εξαγορές επιχειρήσεων
 • Οργάνωση προσωπικού και εργασιακών σχέσεων
 • Εφαρμογές και μελέτες επιχειρηματικών σχεδίων
 • Ένταξη επενδυτικών σχεδίων σε αναπτυξιακά προγράμματα